Lê Nguyễn Solutions nhà phân phối Camera Tiandy | Camera Hikvision | Camera Dahua | Camera Seetong | Smart Lock !

Firmware Hikvision

Information of affected versions and firmware download Lỗi Bảo Mật Trên Sản Phẩm Hikvision

Kiểm tra đúng phiên bản firmware sản phẩm

Firmware Hikvision

Firmware Hikvision

No Product Name Affected version(s) Model Type Resolved Version
01 DS-2CVxxx1 Versions which Build time before 210625 DS-2CV2xx1-IW IPC_E0_CIVIL_EN_STD_5.4.800_210820
DS-2CV2xx1E-IW IPC_E2_CIVIL_EN_STD_5.4.800_210820
DS-2CV1021G0-IDW1(B)
DS-2CV2Q21FD-IW(B)
DS-2CV2U21FD-IW(B)
DS-2CV2021G2-IDW/suit
IPCTC_E6_EN_STD_5.5.800_210630
DS-2CV1021G0-IDW1(D)
DS-2CV2021G2-IDW(D)
IPCK_E6_EN_STD_5.5.803_210817
DS-2CV1021G1-IDW(D)
DS-2CV1041G1-IDW(D)
DS-2CV2121G2-IDW
DS-2CV2141G2-IDW
IPCK_E7_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CV2041G2-IDW
DS-2CV2G41G0-IDW
IPCTCR_G3_EN_STD_5.5.800_210629
02 IPC IPC-B620H-Z
IPC-D620H-Z
IPCHL_E3_EN_STD_5.5.800_210628
IPC-B621
IPC-T621
IPCHL_E4_EN_STD_5.5.801_build210701
IPC-B120-D/W(B)
IPC-B120-D/W(2.8mm)(B)(HiLookSTD)suit
IPCTC_HL_E6_EN_STD_5.5.803_210817
IPC-B120W DIPCTC_HL_E6_EN_NEU_5.5.100_210701
IPC-T229H
IPC-B129H
IPCHL_E7_EN_STD_5.5.800_210628
IPC-T249H
IPC-B149H
IPC-T250H(B)
IPCE_HL_E7S_EN_STD_5.5.800_210816
IPC-B140H-(M)(B)
IPC-D140H-(M)(B)
IPC-T240H(B)
IPCE_HL_E7S_EN_STD_5.5.800_210816
IPC-x6xxH-Z(C) IPCE_HL_E8_EN_STD_5.5.800_210628
IPC-B140H(2.8/4mm)(C)(HiLookSTD)
IPC-D140H(2.8/4mm)(C)(HiLookSTD)
IPC-T240H(2.8/4mm)(C)(HiLookSTD)
IPC-B121H(C)
IPC-T221H(C)
IPC-D121H(C)
IPC-B129H
IPC-D129H
IPC-T229H
IPC-B420H
IPC-B440H
IPCE_HLR_E8_EN_STD_5.5.800_210628
03 IPC-X320H-D
IPC-X221H-D
IPC-B320H-D
IPC-T320H-D
IPC-B121H-D
IPC-T221H-D
DIPCE_HLR_E8_EN_STD_5.5.800_210628
04 DS-2CD1xx1 DS-2CD1x01(B) x=0/1/3 IPC_E1_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CD1x01(C) x=0/1/3 IPC_E2_EN_STD_5.5.800_210818
DS-2CD1x21(D) x=0/1/3 IPC_E4_EN_STD_5.5.801_210701
05 DS-2CD1x23G0
DS-2CD1x23G0E(C)
DS-2CD1x43(B)
DS-2CD1x43(C)
DS-2CD1x43G0E
DS-2CD1x53(B)
DS-2CD1x53(C)
DS-2CD1xx3G0 IPCR_E3_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD1xx3G0E-I(C)
DS-2CD1xx3G0-I
DS-2CD1xx3G0-IUF
DS-2CD1xx3G0-IUF(C)
IPCE_R_E8_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD1xx3G0E-I
DS-2CD1xx3G0E-IF
IPC_E7_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CD1xx3G0-I(UF)(B) IPC_E7S_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CD1x23G0E-(L) DS-2CD1123G0E-I(L)
DS-2CD1323G0E-I(L)
DS-2CD1023G0E-I(L)
DIPCE_R_E8_EN_STD_5.5.120_210630
DS-2CD1123G0E-IF DS-2CD1123G0E-IF IPC_E7_EN_STD_5.5.114_210928
DS-2CD1P23G0 DS-2CD1P23G0-I DIPCH_E7_EN_STD_5.5.91_210703
06 DS-2CD1xx7G0 DS-2CD1027G0-L
DS-2CD1327G0-L
IPC_E7_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CD1047G0-L
DS-2CD1347G0-L
IPCH_E7_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CD1xx7G0-LUF(C)
DS-2CD1xx7-L(C)
DS-2CD1XX7-UF(C)
DS-2CD1xx7G0(C)
IPCE_R_E8_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD1xx7G0-LU Versions which Build time before 210625 DS-2CD1027G0-LU
DS-2CD1327G0-LU
DIPC_E7_EN_STD_5.5.114_210630
07 DS-2CD2xx6G2
DS-2CD2xx6G2(C)
DS-2CD2xx7G2
DS-2CD2xx7G2(C)
DS-2CD2xx6G2
DS-2CD2xx7G2
IPC_G3_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD2xx6G2(C)
DS-2CD2xx7G2(C)
IPC_G5_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD2x21G0
DS-2CD2x21G0(C)
DS-2CD2x21G1
DS-2CD2x21G1(C)
DS-2CD2T21G0-I(S)(4/6mm)
DS-2CD2321G0-I/NF(2.8/4/6mm)
DS-2CD2121G0-I(W)(S)(2.8/4/6mm)
DS-2CD2621G0-I(Z)(S)
DS-2CD2721G0-I(Z)(S)
DS-2CD2021G1-I(W)(S)(B)
DS-2CD2021G1-I(D)(W)
DS-2CD2021G1-IDW1
DS-2CD2121G1-IDW1
DS-2CD2021G1-I(D)W(D)
DS-2CD2021G1-IDW1(D)
DS-2CD2121G0-IW(S)(D)
IPC_E3_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD2021G1-I(C)
DS-2CD2121G0-IS(C)
DS-2CD2121G0-I(C)
DS-2CD2321G0-I/NF(C)
DS-2CD2621G0-IZ(S)(2.8-12mm)(C)
DS-2CD2721G0-IZ(S)(2.8-12mm)(C)
DS-2CD2421G0-I(C)
DS-2CD2441G0-I(C)
IPCE_E8_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD2421G0-I(W) IPCG_E6_EN_STD_5.5.803_210817
DS-2CD2121G1-IDW1(B)
DS-2CD2121G1-IDW1(XXmm)(B)/suit
IPCTC_E6_EN_STD_5.5.800_210630
09 DS-2CD2xx3G2 DS-2CD2xx3G2 IPC_G5_EN_STD_5.5.800_210628
10 DS-2CD3xx6G2
DS-2CD3xx6G2(C)
DS-2CD3xx7G2
DS-2CD3xx7G2(C)
DS-2CD3xx6G2
DS-2CD3xx7G2
IPCG_G3_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD3xx6G2(C)
DS-2CD3xx7G2(C)
IPCE_G_G5_EN_STD_5.5.801_210727
11 DS-2CD3xx7G0E DS-2CD3027G0E-L(U)
DS-2CD3327G0E-L(U)
IPC_E7_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CD3047G0E-L(U)
DS-2CD3347G0E-LUF
IPCH_E7_EN_STD_5.5.800_210816
DS-2CD3xx7G0E-LUF(C) IPCE_R_E8_EN_STD_5.5.800_210628
12 DS-2CD3x21G0
DS-2CD3x21G0(C)
DS-2CD3x51G0(C)
DS-2CD3021G0-I
DS-2CD3121G0-I
DS-2CD3621G0-IZ
DS-2CD3721G0-IZ
IPCR_E3_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2CD3121G0-I(SF)(C)
DS-2CD3151G0-ISF(C)
DS-2CD3321G0-IU(F)(C)
DS-2CD3621G0-IZ(S)(C)
DS-2CD3721G0-IZ(S)(C)
DS-2CD3351G0-IU(F)(C)
DS-2CD3T51G0-IUF(C)
DS-2CD3T21G0-IUF(C)
DS-2CD3021G0-I(C)
DS-2CD3051G0-IUF(C)
DS-2CD3651G0-IZS(C)
DS-2CD3751G0-IZS (C)
IPCE_E8_EN_STD_5.5.800_210628
13 DS-2CD3xx3G2 DS-2CD3xx3G2-IU
DS-2CD3xx3G2-I(S)U
DS-2CD3xx3G2-2I/4IS
DS-2CD3xx3G2-IZS
DS-2CD3xx3G2-IS
IPC_G5_EN_STD_5.5.801_210727
iDS-2XM6810F
iDS-2CD6810F
iDS-2CD6810F/C
iDS-2CD6810EF/C
IPC_E2_BV_EN_STD_5.4.800_210812
14 DS-2XE62x2F(D)
DS-2XC66x5G0
DS-2XE64x2F(B)
DS-2XC66x5G0 x=2/4/8
DS-2XE64x2F x=4/8 (B)
DS-2XE6422FWD (B)
IPCH_EX_G3_EN_STD_5.5.800_210628
15 DS-2DExxxx Versions which Build time before 210625 DS-2DExxxx(Without W or X at the end) IPD_R0_EN_STD_5.4.800_210812
DS-2DExxxxW(S6) IPDE_E7_EN_STD_5.6.800_210628
DS-2DExxxxW(S5)Current version is 5.5.23 IPDE_G3_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2DExxxxW(S5)Current version is 5.5.26 IPDE_G3_EN_STD_5.5.801_210628
DS-2DExxxxW(S5)Current version is 5.5.41 IPDE_G3_EN_STD_5.5.802_210629
DS-2DE3CxxxX(T5) IPDE_H8_EN_STD_5.7.0_210701
DS-2DExxxxW(T5) IPDE_L_H8_EN_STD_5.7.0_210701
16 DS-2PTxxxx DS-2PT3xxxIZ
DS-2PT5xxxIZ
IPDM_G1_EN_STD_5.5.800_210630
17 PTZ-Nxxxx PTZ-N2204I-DE3 (Release version is 5.6.11)
PTZ-N2404I-DE3 (Release version is 5.6.11)
IPDHL_E7_EN_STD_5.6.800_210628
PTZ-P332ZI-DE3 IPDMHL_G1_EN_STD_5.5.800_210630
18 DS-2DF5xxxx
DS-2DF6xxxx-Cx
DS-2DF7xxxx
DS-2DF8xxxx
DS-2DF8xxxX(T2)(For current version is 5.5.40) IPD_H5_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2DF8xxxX(T2)(For current version is 5.5.41) IPD_H5_EN_STD_5.5.801_210628
DS-2DFxxxX-(T3)(For current version is 5.5.40) IPD_H7_EN_STD_5.5.800_210628
DS-2DFxxxX-(T3)(For current version is 5.5.24) IPD_H7_EN_STD_5.5.801_210628
DS-2DFxxxxX-(T5) IPD_H8_EN_STD_5.7.1_210712
DS-2DF6Cxxx-CX-(T2) IPDOME_EX_H5_EN_STD_5.5.800_210701
DS-2DFxxxxH-(T2) IPDHG_H5_L1_EN_STD_5.5.801_210701
19 DS-76xxNI-K1xx(C)
DS-76xxNI-Qxx(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx-C(C)
DS-HiLookI-NVR-2xxMHxx-C(C)
V4.30.210 Build201224

V4.31.000 Build210511

DS-76xxNI-K1xx(C) NVR_K9B2_BL_ML_STD

V4.31.102_210626

DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx-C(C)
DS-HiLookI-NVR-2xxMHxx-C(C)
NVR_K9B2_BL_HILOOK_ML_STD

V4.31.102_210626

20 DS-71xxNI-Q1xx(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx-D(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxHxx-D(C)
DS-
V4.30.300 Build210221

V4.31.100 Build210511

DS-71xxNI-Q1xx (C) NVR_K20B2_BL_ML_Asia_STD

V4.31.102_210626

DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx-D(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxHxx-D (C)
NVR_K20B2_BL_HILOOK_ML_Asia_STD
V4.31.102_210626
21 DS-2TDxxxxB Versions which Build time before 210702 DS-2TD1217B-3,6/PA
DS-2TD2617B-3,6/PA
DS-2TD2637B-10/P
DS-2TD2636B-13,15/P
IPTC_H7_EN_STD_5.5.34_210702
DS-2TD1217-2,3,6/PA
DS-2TD2117-3,6,10/PA
DS-2TD2617-3,6,10/PA
IPHC_H7_EN_STD_5.5.42_210721
DS-2TD2836-25,50/V1 IPTCS_H3_EN_STD_5.5.22_210702
22 DS-2TD6267-100C4L/W(Y) Versions which Build time before 210702 DS-2TD6267-100C4L/W(Y) IPTM_H5_EN_STD_5.5.33_210729

 

Hikvision DS-7208HGHI-K1 Turbo HD DVR

Hikvision NVR DS-7608NXI-I2-8P-4S 8PoE AcuSense 4K

Tải ứng dung cho camera trên PC

Bài viết liên quan

Giới Thiệu Chung

Lê Nguyễn Solutions xin giới thiệu đồi nét về các hãng camera và thiết bị...

Khóa điện tử thông minh Tự động hóa và an ninh tối ưu cho ngôi nhà của bạn

Khóa điện tử thông minh là gì? Trong thời đại công nghệ hiện đại, khóa...

Camera An Ninh Dahua Bảo vệ An Toàn Với Giải Pháp Hiện Đại

Camera An Ninh Dahua: Bảo Vệ Tối Đa Cho Gia Đình và Doanh Nghiệp Giới...

Camera Quan Sát Hikvision Hệ Thống An Ninh, Giám Sát Chất Lượng

Camera quan sát Hikvision: Điểm mặt những giải pháp an ninh hàng đầu Camera quan...

Fast And Furious 10 – đại tiệc kỹ xảo

Fast And Furious 10 – ‘đại tiệc’ kỹ xảo Bom tấn “Fast & Furious 10”...

Cách Khắc Phục USB Không Nhận Dung Lượng

USB bị mất dung lượng hoặc không nhận đủ dung lượng lưu trữ có rất...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0333653968
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon
Liên Hệ